Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Châu Đức

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN CHÂU ĐỨC

NHIỆM KỲ LẦN THỨ I – 2011 - 2016

Kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh.

Kính thưa Chủ tọa Đoàn,

Kính thưa toàn thể Quý Đại biểu,

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Đức nhiệm kỳ I (2011 – 2016) đã diễn ra trang nghiêm và trọng thể tại Hội trường Huyện Ủy huyện Châu Đức, vào 2 ngày - 23 – 24/11/ 2011.

Được sự quang lâm quý báu của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng chư Tôn Giáo phẩm, chư Đại đức Tăng Ni tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại hội cũng vinh dự nghênh đón chư vị khách quý đại diện cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp, các Ban Ngành trong huyện Châu Đức và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 250 Đại biểu đồng tham dự.

Qua hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sức mạnh đoàn kết của Tăng Ni trong huyện nhà. Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Đức nhất trí bản Nghị quyết gồm các điều sau đây:

1/- Tán thành phương hướng hoạt động của Tân Ban Trị Sự với tiêu chí ngôn hành hợp nhất vì mục đích "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh’’.

2/- Nhất trí thành phần nhân sự Tân Ban Trị Sự Phật giáo huyện Châu Đức nhiệm kỳ I năm 2011 – 2016 với 10 thành viên có chức vụ và 7 ủy viên.

3/- Nhất trí với bản báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của Ban Trị Sự Phật giáo huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2006 – 2011, đây là nền móng để tiến tới sự thành công của nhiệm kỳ 2011 – 2016.

4/- Ghi nhận ý kiến đóng góp quý báu của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử huyện nhà trong các bài tham luận.

5/- Ghi nhận phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Tiếp thu ý kiến của Đại diện Chính quyền, quán triệt đường lối, chính sách, chủ trương của Nhà Nước, để có phương án thực hiện tối ưu, ngỏ hầu phụng sự Đạo pháp và Dân tộc một cách thiết thực.

6/- Ban Trị Sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử thành kính lắng nghe Đạo từ của lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khắc phục khó khăn, thực hiện mọi văn bản chỉ đạo của Ban Trị sự, để điều hành tốt công tác Phật sự tại huyện nhà.

7/- Đẩy mạnh công tác Hoằng pháp lợi sanh, các chương trình tu học của Phật tử cũng như ổn định sinh hoạt Gia đình Phật tử.

9/- Phát huy tinh thần Từ bi của Đạo Phật, chú trọng nhiều công tác Từ thiện Xã hội, ủng hộ hai Bếp ăn Tình Thương trong huyện nhà. Đồng thời trên tinh thần ‘’Uống nước nhớ nguồn’’, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

10/- Quan tâm đến đời sống của Tăng Ni, tạo điều kiện cho Tăng Ni cư trú hợp pháp, hành đạo hợp pháp trong một cơ sở hợp pháp.

11/- Thành viên Ban Trị Sự phải được làm việc đúng với chức năng và nhiệm vụ của mình, theo tinh thần Quy chế hoạt động của Ban Đại diện huyện đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.

12/- Tạo mọi điều kiện cho thành phần Tu sĩ có khả năng, có trình độ, có đạo đức chung lo công tác Phật sự huyện nhà, không phân biệt Tăng Ni.

13/- Từng bước đưa Phật giáo huyện Châu Đức đi lên bằng sự đoàn kết, đó chính là thể hiện sức mạnh của Tăng Ni, Phật tử.