Thông báo về việc tổ chức Giới đàn và hướng dẫn thiết lập hồ sơ Thọ giới

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

    TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           —————–                                                                         ———-o0o———-

          SỐ : 368 /TB/BTS                                                     Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2013 

 

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “THIỆN HÒA VII” PL.2557 – DL.2013

 VÀ HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP HỒ SƠ THỌ GIỚI

 

Kính gởi:          – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

                         – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT

                         – Chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

      Nhằm mục đích kế thừa mạng mạch Chánh pháp của Đức Như Lai, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã xin phép Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh và đã có công văn cho phép Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Hòa VII” vào ngày 10 – 14/12/2013 (nhằm ngày 8 – 12/11/Quý Tỵ).

Nay, Ban Trị sự tỉnh thông báo đến Quý Ban và Chư tôn đức trụ trì các Tự viện, các Giới tử được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới như sau:

                I. ĐIỀU KIỆN:

                1. Đối với Tăng Ni đang hoạt động tôn giáo tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú được Chính quyền cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo.

                2. Đối với Tăng Ni ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN và Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh, thành nơi tu sĩ đang hoạt động tôn giáo.

II. TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI:

A. Thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:

1. Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sanh).

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bị bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

4. Đã thọ Sa Di, Thức xoa Ma na ít nhất là 2 năm.

5. Có trình độ văn hóa đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương và Tốt nghiệp Trung cấp Phật học (đối với giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi).

7. Phải thuộc 4 quyển luật trường hàng và nắm vững kiến thức của 4 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông. (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái)

8. Phải trúng tuyển kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

B. Thọ giới Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na:

1. Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi đối với Sa Di, Sa Di Ni và từ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với Thức Xoa Ma Na (tính theo khai sanh).

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bị bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

4. Phải xuất gia tu học ít nhất là 2 năm tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

5. Đã thọ giới Sa Di Ni ít nhất là 2 năm (đối với giới tử thọ giới Thức Xoa Ma Na)

6. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương.

7. Phải thuộc ít nhất 2 quyển luật trường hàng và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái).

8. Phải có Đơn xin phát nguyện xuất gia (đối với Sa Di và Sa Di Ni).

9. Phải trúng tuyển kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

                III. HỒ SƠ GỒM CÓ:

1 – 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu)

2 – 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

3- 03 Đơn xin phát nguyện xuất gia bản chánh hoặc bản sao có công chứng (nếu thọ giới Sa Di, Sa Di Ni)

4 – 03 Bản sao Chứng điệp thọ giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa có thị thực của Ban Trị sự Tỉnh hội (đối với giới tử thọ Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni).

5 – 03 Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp có thị thực (cấp 2 đối với Sa di, Sa di ni và Thức xoa; cấp 3 đối với Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni).

6- 03 tấm ảnh 2×3 (chụp chính diện)

* Hồ sơ thọ giới hoàn toàn miễn phí. Các giới tử xin thọ giới trực tiếp liên hệ Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh (Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) hoặc in hồ sơ từ trang Web của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tại địa chỉ: www.bantrisupgbrvt.net .

* Hồ sơ thọ giới không nhận qua đường Bưu điện.

* Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại (064)3.876024.

IV. THỜI GIAN:

Ban Trị sự tỉnh sẽ phát hành hồ sơ từ ngày 27/07/2013 (nhằm ngày 20/6/Quý Tỵ) và hết hạn thu nhận hồ sơ đến ngày 31/10/2013 (nhằm ngày 27/09/Quý Tỵ). Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Giới đàn được quy định như sau:

Thời gian: từ ngày 10 – 14/12/2013 (nhằm ngày 8 – 12/11/Quý Tỵ).

Địa điểm:             + Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, Phú Mỹ, Tân Thành.

                                          + Thích Ca Phật đài, P.5, Tp.Vũng Tàu (điểm truyền giới cho chư Tăng thuộc hệ phái Nam Tông. Tuy nhiên, các ngày khai mạc, khai đạo giới tử và bế mạc Đại giới đàn đều tập trung về làm lễ tại Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm).

Để việc chuẩn bị lập hồ sơ thọ giới được đầy đủ giúp Ban Thư ký làm việc được dễ dàng, Thường Trực Ban Trị sự tỉnh đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố trong tỉnh phổ biến đến các Tự viện và Tăng Ni có đủ điều kiện phát nguyện thọ giới thực hiện đúng quy định như trên.

Vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Thường trực Ban Trị sự tỉnh kính mong chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, trụ trì các Tự Viện trong và ngoài tỉnh thông báo cho Tăng Ni có đủ điều kiện và phát nguyện thọ giới trở về tham dự Đại Giới đàn để tuyển người làm Phật.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, đại nguyện sớm viên thành. Chúc chư vị Giới tử thành tựu giới thân huệ mạng.   

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN

– Như trên                                                                                              TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

– SNV (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành                                                                TRƯỞNG BAN

– PNV-TG các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT

                        “ Để biết và giúp đỡ”                                                                    (Đã ký)

 – Lưu VP/BTS   

                                                                                                         Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN 

                                                                                                                               (Văn phòng BTS)

 

zp8497586rq